INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

ALLMÄN INFORMATION

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur GETR AB (”GETR AB”, ”vi”, ”oss”) 556364-4508, med registrerad adress Box 1182, 172 24  Sundbyberg, som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida www.getr.se i syfte att kontakta oss (”Tjänsten”).

GETR AB värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information. Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

GETR AB behandlar följande personuppgifter om dig i samband med Tjänsten. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på [bolagsnamn].

  • E-postadress

  • Företag

  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Meddelande”

​​

Om du inte tillhandahåller GETR AB din e-postadress och företagsnamn kommer vi inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

Legal grund och ändamål med behandlingen

GETR AB kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.

  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

Dina personuppgifter behandlas av GETR AB för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan GETR AB och dig för att leverera Tjänsten och marknadsföra GETR AB och våra tjänster.

HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

För att uppnå ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kommer GETR AB att behöva dela dina personuppgifter med andra. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EES garanterar GETR AB att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA). 

Hur länge VI behandlar dina personuppgifter

GETR AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från GETR AB om de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att [bolagsnamn] begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att GETR AB på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att GETR AB behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från GETR AB till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att GETR ABs behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

GETR AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@getr.se eller Box 1182, 172 24  Sundbyberg.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se